news concerts introduction projects multimedia contact links
Blog
Slovensko

Watch our video, especially our video for song Ü.


  • ACT OF HYBRIS [2010]

URMA

(Črt Birsa)

Gajah vasati va nayati ca aparagah anvita
Dura va la adya vanam kathitamavalo kitaya ksanah
Samedeleah phagavanatah

Janah ca va madiya ca na va alam kseneradah
Prayanatah devah ca vismara na ti va
Nagaram mitram vanam vatsa tadeste te svairam

Padah margah ksetram jalam asti bhavati
Atra dhuna anema
Devah syjah itah api adya atra
Atra dhuna anema

Juduhalam
Edarsanam
Adya
Edarsanam

Nazaj na audio.

FacebookYoutubeVimeoMyspaceMetalship

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! IPv6 ready